Bloeizones in Fryslân kunnen ontkiemen en groeien

Vandaag heeft provincie Fryslân een subsidie van € 100.000 beschikbaar gesteld om van Fryslân een ‘Bloeizone’ te maken. Officieel heet dit een ‘Blue zone’, in Fryslân noemen we dat een ‘Bloeizone’. 

Een ‘Bloeizone’ is een gebied met meer groen, meer betrokkenheid bij elkaar, waar je lekker kunt bewegen en ontspannen. Waar je makkelijk ergens kunt komen, op je fiets of gebracht door een goede buur. Gezond kunt eten en financieel goed kunt rondkomen. Het doel is om in meerdere regio’s in Fryslân zo’n ‘Bloeizone’ te laten ontkiemen en groeien.

Friezen waarderen de leefbaarheid van hun omgeving hoog. Toch kunnen er nog dingen verbeteren. Gedeputeerde Hoogland: “Minsken yn in ‘Bloeisône’ binne lokkiger en wurde op in sûne manier folle âlder. Net as resultaat fan in bewuste strategy, mar earder as in ‘skitterjend (ûn)gelok’. Dêr kinne wy fan leare. Wy fine it wichtich om partijen byinoar te bringen en te stypjen om sa de leefberens foar alle Friezen te fergrutsjen.”

Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) heeft de opdracht gekregen om met het geld ontwikkelingen in gang te zetten, waardoor er steeds meer ‘Bloeizones’ in Fryslân ontstaan. Deze ‘Bloeizones’ moeten passen bij de eigen identiteit van onze provincie. De ontwikkelingen gebeuren in nauwe samenwerking met de werkgroep ‘Bloeizone Fryslân’ en allerlei andere partijen. Zoals inwonersinitiatieven, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid.  

Bouwe de Boer van de werkgroep ‘Bloeizone Fryslân’ is blij met de financiële bijdragen van de Provinsje. “Fryslân is al goed op wei mei Bloeizone, mar no krijt it ek in status. Dat jouwt romte om de goeie saken yn it sintsje to setten. It helpt om in protte Friezen no mei te krijen, om nei te tinken en mei te dwaan.

Lokale initiatieven

Het ontwikkelplan ‘Bloeizone Fryslân’ richt zich vooral op ondersteuning van lokale initiatieven. Ondersteuning in de vorm van het organiseren van leer- en inspiratiemomenten, helpen bij het zoeken naar financiële middelen en het opzetten van een lobby. Een voorbeeld van zo’n lokaal initiatief kan zijn: Blue zone Bakkeveen. Een andere pijler richt zich op brede provinciale ontwikkelingen en de mogelijkheid beleid, projecten en initiatieven aan elkaar te koppelen.

De werkgroep ‘Bloeizone Fryslân’ begon anderhalf jaar geleden met een onderzoek naar Blue Zones en de mogelijkheid om van Fryslân zo’n gezonde regio te maken. Blue Zones zijn gebieden die op elkaar lijken, waar de bevolking op een zelfde soort manier leeft met elkaar en de natuur. De mensen die in een Blue zone wonen, leven gemiddeld veel langer dan mensen in andere gebieden.

In een manifest concludeerde de werkgroep ‘Bloeizone Fryslân: ‘We moeten zelf het heft in handen nemen en een gezonde toekomst vormgeven. Dan creëren we, stap voor stap, onze eigen, nieuwe Blue Zone. Geen kopie van de wereldwijde Blue Zones maar één die aansluit bij onze cultuur, natuur en technologische mogelijkheden.’ Het manifest is uitgewerkt in het ontwikkelplan en heet ‘Bloeizone Fryslân’.

Bron: Provinsje Fryslân