All posts by ZDadmin

Een impuls van €187.500 voor zorgzame gemeenschappen

Tussen november 2021 en maart 2022 is er €187.500 aan subsidie beschikbaar voor burgercollectieven die een waardevolle bijdrage leveren aan welzijn, inclusie, zorg en/of (samen)wonen in een dorp, buurt of wijk.


Geld direct naar de samenleving

Bewonerscollectieven zijn van onschatbare waarde voor een zorgzame samenleving. Ze zorgen bijvoorbeeld voor informele zorg, bestrijden eenzaamheid en bevorderen de sociale cohesie en leefbaarheid in een buurt. Bewoners daarvan weten namelijk het beste wat er nodig is. Ook hebben ze goede ideeën over hoe dit moet worden aangepakt. Wat vaak mist is de financiële ruimte om hun eigen organisatie te versterken. Dat kan met de Impuls Zorgzame Gemeenschappen.


NLZVE, MAEX en VWS werken samen voor meer sociale impact

Nederland Zorgt Voor Elkaar, MAEX en het ministerie van VWS hebben de handen ineengeslagen om zorgzame gemeenschappen te versterken. NLZVE is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, zorg en wonen. MAEX helpt sociale impact maken, meten en managen op basis van de Social Handprint. Het ministerie van VWS stelt de subsidie beschikbaar in het kader van het programma Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligers.

Het bedrag van de Impuls Zorgzame Gemeenschappen zal in drie rondes van elk één week worden uitgegeven. De eerste ronde is van 2 t/m 9 november. Binnen een week na sluiting van de impuls staat – bij positieve beoordeling – het geld op de rekening van de aanvrager.


Donderdag 21 oktober: vragenuur voor geïnteresseerden

Bewonerscollectieven die graag een aanvraag willen doen, kunnen ter voorbereiding een digitale bijeenkomst bijwonen op donderdag 21 oktober van 15.00 tot 16.00 uur. Hierin lichten MAEX en Nederland Zorgt Voor Elkaar de aanvraagprocedure toe en is er volop ruimte om vragen te stellen. Aanmelden kan online.


Lees hier meer over de Impuls Zorgzame Gemeenschappen.


Bron: NLZVE

De 500 euro-regeling ook dit jaar een groot succes

Dinsdag 25 mei 2021 werd de 500 euro-regeling uit het Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ opengesteld. De provincie stelde met deze regeling, net als vorig jaar, geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven in coronatijd. De regeling was ook nu weer een groot succes. Na slechts een paar weken was het maximum aantal aanvragen in alle vijf regio’s al bereikt. Gedeputeerde Klaas Fokkinga bracht vandaag een bezoek aan één van de initiatieven waarbij gebruik is gemaakt van de regeling. Samen met de bewoners, medewerkers, vrijwilligers en de initiatiefneemsters opende de gedeputeerde de nieuwe fleurige tuin bij woning H van Neibertilla in Drachten, onderdeel van ZuidOostZorg.


Lees meer via de Provincie Fryslân

Extra steun uit Herstelpakket No en Moarn voor kleine leefbaarheidsinitiatieven

De provincie Fryslân stelt, net als vorig jaar, geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld is bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis vergroten.

Op dinsdag 25 mei gaat de regeling open. Het gaat om een totaalbedrag van 150.000 euro. Voorbeelden van kleine initiatieven zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken in de tuin van verzorgingshuizen.

Vorig jaar een groot succes

Deze regeling is vorig jaar april voor het eerst aangeboden. Er was per regio twintig keer 500 euro beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Binnen enkele dagen was het budget op. Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “Dizze regeling wie ferline jier in grut sukses en ik bin bliid, dat wy de regeling nochris iepenstelle kinne. Fryslân fleure der bytiden letterlik fan op; fan haakwurken oant blombollen en fan optredens by fersoargingstehuzen oant aksjes by basisskoallen. In lytse positive ympuls mei in grutte impact foar de leefberens yn ús provinsje.”

Ruimte voor meer initiatieven

Vanwege de snelheid van aanmeldingen vorig jaar, wordt er deze keer met grotere bedragen per regio gewerkt. Er is dit jaar ruimte voor zestig initiatieven per regio (4) en voor de regio Wadden dertig initiatieven. Per initiatief is wederom 500 euro (maximaal) uit het tweede Herstelpakket (Lok op 1: No en Moarn) beschikbaar. Het is een laagdrempelige 100 procent projectfinanciering die door iedereen aangevraagd kan worden.

Werkwijze

Via het officiële aanvraagformulier op onze website kan het subsidiebedrag worden aangevraagd. Het formulier wordt hier vlak voor de openstelling gepubliceerd. Wanneer het initiatief past binnen de voorwaarden van de regeling, wordt het bedrag binnen 2 weken na indienen naar de initiatiefnemer overgemaakt. De regeling loopt door totdat het budget op is. Kijk voor inspirerende projecten op www.fryslan.frl/projecteninbeeld.

(Let op: activiteiten die plaatsvinden vóór 25 mei 2021 komen niet in aanmerking voor deze subsidie!)

Bron: Provinsje Fryslân

Plafond bereikt! Initiatiefnemers door heel Fryslân hebben in totaal 270 aanvragen ingediend. Hiermee is er geen ruimte meer voor nieuwe aanvragen.

Explosieve groei van zorgzame gemeenschappen

Er zijn in de afgelopen jaren honderden nieuwe dorps- en wijkinitiatieven ontstaan die zich bezighouden met welzijn, zorg en wonen. Door een grote diversiteit aan verschijningsvormen en benamingen zou je de grotere beweging bijna niet herkennen. Maar vooral vanaf 2012 is de groei niet te stuiten, en inmiddels telt ons land er een kleine 1.500.


Dit zijn de eerste conclusies uit een onderzoek dat wordt uitgevoerd door Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE), in samenwerking met de daarbij aangesloten regionale netwerken van bewonersinitiatieven en Vilans en Movisie. In totaal hebben 323 van de 1.472 collectieven een uitgebreide vragenlijst ingevuld.


Jan Smelik, algemeen coördinator van NLZVE, zegt hierover: “De inschatting was altijd dat er zo’n 100 initiatieven per jaar bijkomen, maar in werkelijkheid zijn het er veel meer. Tussen 2011 en nu verdubbelde onze beweging elke paar jaar! In korte tijd is een nieuwe maatschappelijke factor van betekenis ontstaan: mensen die de verantwoordelijkheid nemen voor de sociale samenhang en onderlinge zorg en ondersteuning in hun wijk. Prachtig!”

.
.


“Het is indrukwekkend dat bij de 323 zorgzame gemeenschappen die onze vragenlijst hebben ingevuld meer dan 16.000 vrijwilligers, 28.000 leden en 157.000 bezoekers betrokken zijn. Dit geeft wel aan welke maatschappelijke impact deze beweging heeft. Het is belangrijk om de kennis hierover te vergroten. Daarom gaan we komende maanden ook samen met een aantal van deze initiatieven de diepte in.”, aldus Frans van Zoest, projectleider van Vilans.


Zorgzame gemeenschappen organiseren allerlei activiteiten en voorzieningen. Het onderzoek laat zien dat ze dit meestal doen voor de hele wijk, maar soms speciaal voor ouderen of mensen met een beperking. Denk aan onderlinge ontmoeting via bijeenkomsten en inloophuizen, burenhulp, culturele activiteiten, maaltijden, vervoer, mantelzorgondersteuning, boodschappendienst, enz. Een deel van hen houdt zich ook bezig met professionele diensten, bijvoorbeeld dagbesteding en wijkverpleging, of heeft een dorpsondersteuner in dienst. Ze noemen zich zorgcoöperaties, noaberzorgpunten, stadsdorpen, lief-en-leed straten, en er zijn nog veel meer varianten. Het zijn stichtingen, verenigingen, coöperaties of zelf gewoon een groep wijkbewoners die aan de slag is gegaan, zonder formele structuur.


De volledige resultaten van het onderzoek zullen in het voorjaar van 2021 gerapporteerd worden. Dan zullen naast landelijke cijfers ook de uitkomsten per regio bekend worden.

.

Bron: Persbericht NLZVE

Help mee en breng de beweging van zorgzame gemeenschappen in kaart

Ruim 200 bewonersinitiatieven op het gebied van zorg, welzijn en wonen hebben inmiddels de vragenlijst ‘Zorgzame gemeenschappen in kaart’ ingevuld. De eerste resultaten laten zien dat het in ons land bruist van de gemeenschapskracht. Heb jij de vragenlijst nog niet ingevuld? Doe het dan snel, het kan nog tot maandag 9 november.


Met jouw hulp kunnen we de beweging van zorgzame gemeenschappen zichtbaarder maken en overheden en instanties ervan overtuigen dat bewonersinitiatieven een volwaardige plek verdienen in het zorgveld.


Als NederlandZorgtVoorElkaar (NLZVE) horen we graag wat voor jullie werkt en ook met welke uitdagingen – bijvoorbeeld op het gebied  van financiering, continuïteit en samenwerking – jullie te maken hebben. Zo kunnen we onze kennis en ervaring delen en daardoor de beweging versterken.


Het beantwoorden van de vragenlijst vraagt 10 à 20 minuten van je tijd. We koppelen de resultaten na afloop terug in een rapportage en in factsheets naar regio. Onder de inzenders verloten we drie promotiefilmpjes waarbij een professioneel filmmaker je helpt om je initiatief te portretteren.


Ga hier naar de vragenlijst ‘Zorgzame gemeenschappen in kaart’. 


Hulp nodig bij het invullen? Stuur een mail naar trotsopmijninitiatief@nlzve.nl of vraag hulp bij de coördinator van je netwerk: Eddy Lania.


Samen brengen we de beweging van zorgzame gemeenschappen in kaart!

NLZVE start de inventarisatie ‘Zorgzame gemeenschappen in kaart’. Doe je mee?

Netwerk Zorgzame Dorpen Fryslân heeft zich recent aangesloten bij Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE).

Op dorpsniveau vinden steeds meer en meer zorgzame initiatieven plaats en werken dorpshuizen/MFA’s en Dorpsbelangen of andere burgerinitiatieven samen om een zorgzame omgeving te creëren. Met elkaar, voor elkaar! Het is belangrijk dat er ook landelijk voldoende aandacht is voor deze ontwikkelingen. Vandaar dat Nederland Zorgt Voor Elkaar een inventarisatie is gestart van Zorginitiatieven. Zie hieronder de aankondiging. Doarpswurk werkt graag mee aan deze inventarisatie en beveelt deze van harte aan. Mei elkoar, foar elkoar! Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met adviseurs Titus Sijmonsma of Eddy Lania.

Zorgzame gemeenschappen van grote waarde

Zorgcoöperatie, noaberzorgpunt, zorgzaam dorp, burennetwerk, doarpswurk, stadsdorp of buurtcollectief. De naam maakt niet uit. Wel de kracht en de impact van al deze initiatieven, groot en klein, voor de buurt, de wijk, het dorp, stadsdeel of voor de samenleving in zijn geheel. Steeds vaker nemen actieve bewoners het voortouw met initiatieven op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Daarmee is een brede beweging ontstaan van lokale gemeenschappen die omzien naar elkaar. Een beweging die groeit en steeds sterker wordt.

Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) wil die beweging in kaart brengen en de omvang en betekenis ervan zichtbaar maken. Als landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met zorg, welzijn en wonen, weten we hoe waardevol het is wat jullie overal in het land doen. En waarin jullie het verschil maken. Door bijvoorbeeld het organiseren van ontmoeting, dagbesteding, buurthulp, vervoer, nieuwe woonvormen en al die andere activiteiten voor jong en oud.

Tegelijkertijd maken we ons zorgen dat anderen – ministeries, provincies, gemeenten, zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties en zorginstellingen – de kracht van deze beweging nog niet op waarde schatten en onwennig zijn om met ons samen te werken. Daarom hebben we het initiatief genomen voor een inventarisatie van wat wij ‘de beweging van zorgzame gemeenschappen’ noemen. Hiervoor werken we samen met Vilans en Movisie.

Doe mee met de inventarisatie

Maak jij je ook zorgen dat het niet genoeg zichtbaar is wat je doet? Wil je je initiatief of activiteiten op de kaart zetten? Laten zien welke mooie resultaten je bereikt met je werkplaats, buurthuiskamer, leefhoes, dorpsondersteuner, bruisplek of wijkverbinder? Hoe krachtig en betekenisvol we met elkaar zijn? De vragenlijst staat op de website van NLZVE of je ontvangt een mail van een regionale organisatie (zoals van Doarpswurk= Netwerk Zorgzame Dorpen Fryslân)
Heb je geen mail gekregen met het verzoek om de vragenlijst in te vullen? Doe het dan alsnog en mail Doarpswurk met de informatie over jouw Friese zorginitiatief.
Vul de vragenlijst in!

Met de gegevens uit deze vragenlijst krijgen we overzicht en inzicht in de ontwikkelingen, successen en vraagstukken van bewonersinitiatieven. Door duidelijk te maken wat we kunnen en waar we voor staan willen we het makkelijker maken voor maatschappelijke partners om met ons mee te werken. En via de initiatievenkaart van NLZVE kun je straks ook zelf contact leggen met andere initiatieven en praktijkervaring uitwisselen.

Kans op een professioneel filmpje van jouw initiatief

De vragenlijst staat open tot eind oktober. De uitkomsten publiceren we via verschillende kanalen, waaronder de website www.nlzve.nl. We zorgen voor een terugkoppeling per regio zodat je kunt leren van de ervaringen van andere initiatieven en collectieven. En zo elkaar helpt om je initiatief of collectief te versterken.  

Omdat we denken dat het heel belangrijk is dat we onszelf goed in beeld te brengen, verloten we onder alle invullers van deze vragenlijst 3 producties ‘Breng je initiatief in beeld’. Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg jij hulp van een filmmaker die een mooi filmpje maakt van jouw initiatief. 

Doe je mee om de beweging van zorgzame gemeenschappen in kaart te brengen? We hebben je nodig!

Meer weten over de enquête of over de inventarisatie ‘Zorgzame gemeenschappen op de kaart’? Stuur een mail naar nanneke.vanderheijden@nlzve.nl.  Of neem voor je ideeën, vragen of opmerkingen contact op met onze helpdesk: helpdesk@nlzve.nl, 06 28 87 28 210.

Bloeizones in Fryslân kunnen ontkiemen en groeien

Vandaag heeft provincie Fryslân een subsidie van € 100.000 beschikbaar gesteld om van Fryslân een ‘Bloeizone’ te maken. Officieel heet dit een ‘Blue zone’, in Fryslân noemen we dat een ‘Bloeizone’. 

Een ‘Bloeizone’ is een gebied met meer groen, meer betrokkenheid bij elkaar, waar je lekker kunt bewegen en ontspannen. Waar je makkelijk ergens kunt komen, op je fiets of gebracht door een goede buur. Gezond kunt eten en financieel goed kunt rondkomen. Het doel is om in meerdere regio’s in Fryslân zo’n ‘Bloeizone’ te laten ontkiemen en groeien.

Friezen waarderen de leefbaarheid van hun omgeving hoog. Toch kunnen er nog dingen verbeteren. Gedeputeerde Hoogland: “Minsken yn in ‘Bloeisône’ binne lokkiger en wurde op in sûne manier folle âlder. Net as resultaat fan in bewuste strategy, mar earder as in ‘skitterjend (ûn)gelok’. Dêr kinne wy fan leare. Wy fine it wichtich om partijen byinoar te bringen en te stypjen om sa de leefberens foar alle Friezen te fergrutsjen.”

Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) heeft de opdracht gekregen om met het geld ontwikkelingen in gang te zetten, waardoor er steeds meer ‘Bloeizones’ in Fryslân ontstaan. Deze ‘Bloeizones’ moeten passen bij de eigen identiteit van onze provincie. De ontwikkelingen gebeuren in nauwe samenwerking met de werkgroep ‘Bloeizone Fryslân’ en allerlei andere partijen. Zoals inwonersinitiatieven, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid.  

Bouwe de Boer van de werkgroep ‘Bloeizone Fryslân’ is blij met de financiële bijdragen van de Provinsje. “Fryslân is al goed op wei mei Bloeizone, mar no krijt it ek in status. Dat jouwt romte om de goeie saken yn it sintsje to setten. It helpt om in protte Friezen no mei te krijen, om nei te tinken en mei te dwaan.

Lokale initiatieven

Het ontwikkelplan ‘Bloeizone Fryslân’ richt zich vooral op ondersteuning van lokale initiatieven. Ondersteuning in de vorm van het organiseren van leer- en inspiratiemomenten, helpen bij het zoeken naar financiële middelen en het opzetten van een lobby. Een voorbeeld van zo’n lokaal initiatief kan zijn: Blue zone Bakkeveen. Een andere pijler richt zich op brede provinciale ontwikkelingen en de mogelijkheid beleid, projecten en initiatieven aan elkaar te koppelen.

De werkgroep ‘Bloeizone Fryslân’ begon anderhalf jaar geleden met een onderzoek naar Blue Zones en de mogelijkheid om van Fryslân zo’n gezonde regio te maken. Blue Zones zijn gebieden die op elkaar lijken, waar de bevolking op een zelfde soort manier leeft met elkaar en de natuur. De mensen die in een Blue zone wonen, leven gemiddeld veel langer dan mensen in andere gebieden.

In een manifest concludeerde de werkgroep ‘Bloeizone Fryslân: ‘We moeten zelf het heft in handen nemen en een gezonde toekomst vormgeven. Dan creëren we, stap voor stap, onze eigen, nieuwe Blue Zone. Geen kopie van de wereldwijde Blue Zones maar één die aansluit bij onze cultuur, natuur en technologische mogelijkheden.’ Het manifest is uitgewerkt in het ontwikkelplan en heet ‘Bloeizone Fryslân’.

Bron: Provinsje Fryslân

Fûns Lok op ien

Het ‘Fûns Lok op ien’ wil de situatie van kwetsbare mensen in Fryslân verbeteren door projecten te financieren die discriminatie tegengaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbeteren van mensen die zorg nodig hebben.

 

In de periode 2020-2023 kunnen maatschappelijke organi­saties een bijdrage aanvragen van maximaal € 20.000,- bij het ‘Fûns Lok op ien’. De provincie Fryslân en Kansfonds werken nauw samen aan het ‘Fûns Lok op ien’. Het is als Fonds op Naam ondergebracht bij Kansfonds.

 

Samen op weg naar een inclusieve samenleving

Kansfonds en de provincie Fryslân slaan de handen ineen om Friese initiatieven te helpen waarin mensen naar elkaar omzien. Kansfonds gelooft in een samenleving waarin plek is voor iedereen, juist ook voor kwetsbare mensen. De provincie heeft in Kansfonds een partner gevonden die beschikt over de nodige kennis, ervaring en een relevant netwerk binnen de provincie.

 

Een veilige sociale omgeving en sociale contacten zouden voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Om die reden willen Kansfonds en de provincie Fryslân projecten mogelijk maken die discriminatie tegen­gaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbeteren van mensen die zorg nodig hebben. Zo willen we mensen in staat stellen om op een inclusieve manier deel te nemen aan de samenleving en de sociale verbinding tussen mensen bevorderen.
Projectvoorstellen die bijdragen aan bovenstaande en die invloed hebben op provinciale schaal, kunnen een beroep doen op het ‘Fûns Lok op ien’.

 

“Een veilige sociale omgeving en sociale contacten dragen bij aan de brede welvaart in Fryslân, zodat de inwoners van onze provincie zich gelukkig kunnen voelen. Er zijn in Fryslân veel mensen, organisaties en instanties die zich daar voor willen inzetten. Die willen wij steunen en faciliteren met het Fûns Lok op ien.”
           gedeputeerde Douwe Hoogland

Lees meer

 


Tekst: Kansfonds & provinsje Fryslân.
Foto: Pixabay

Extra steun voor kleine initiatieven uit Iepen Mienskipsfûns

De provincie Fryslân stelt extra geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld komt uit het Iepen Mienskipsfûns. Per initiatief is maximaal € 500,- beschikbaar. Het is het principe van wie het eerst komt, die het eerst maalt. Per regio wordt er 10.000 euro beschikbaar gesteld!

 

Het geld is bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis vergroten. Voorbeelden van kleine initiatieven zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken in de tuin van verzorgingshuizen.


Ook steun voor landelijke lobby

Verder steunt de provincie Fryslân de lobby van Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) om dorpshuizen en wijkcentra toe te laten tot de compensatieregeling ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’. Nu vallen dorpshuizen en wijkcentra buiten deze regeling. Door de coronacrisis zijn zij noodgedwongen gesloten en verkeren ze in moeilijkheden.

 


Tekst: provinsje Fryslân

Afbeelding van klimkin via Pixabay

Mei elkoar, foar elkoar yn tiden fan Corona

Het dagelijks leven van ons allemaal is de afgelopen dagen op z’n kop gezet. Kinderen gaan niet meer naar school, cafés en restaurants zijn gesloten, iedereen blijft zoveel mogelijk thuiswerken en we vermijden sociale contacten. Ook dorpshuizen hebben hun deuren moeten sluiten, lees ook het bericht op onze landelijke vraagbaak Dorpshuizen.nl. Alles is even anders.

 

Minister-president Mark Rutte zei het al: ‘We moeten met zijn allen de schouders eronder zetten om hieruit te komen’. Of op z’n Fries ‘we moatte mei-inoar troch de tiid’. En dan zie je hoe belangrijk de kracht van onze Friese mienskip is. Kinderen brengen briefjes rond in het dorp om hun buren te helpen met een boodschap, er worden Facebook-pagina’s opgezet. Dat is de kracht van de Friese mienskip!
Doarpswurk wil ook haar steentje bijdragen. We bieden een platform aan waarop we ideeën, initiatieven en tips verzamelen en delen. Zodat dorpen elkaar kunnen inspireren. Deel jouw idee, tip of initiatief met ons, tag ons op de social media en gebruik vooral de hashtag

 

#meielkoarfoarelkoar


Laat de kracht van de Friese mienskip zien!

Daarnaast houden we jullie via onze website en Facebookpagina (en soms in aparte mailings) op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, die van belang zijn voor bijvoorbeeld jullie dorpshuis.
Mocht je vragen hebben, schroom niet om contact op te nemen met
Doarpswurk: ma t/m don van 9.00-16.00 uur 0566-625010 of met één van onze adviseurs (klik op foto voor gegevens).

 

Team Doarpswurk

 

Afbeelding van Gordon Johnson via Pixabay