Category Archives: Blog

Bloeizones in Fryslân kunnen ontkiemen en groeien

Vandaag heeft provincie Fryslân een subsidie van € 100.000 beschikbaar gesteld om van Fryslân een ‘Bloeizone’ te maken. Officieel heet dit een ‘Blue zone’, in Fryslân noemen we dat een ‘Bloeizone’. 

Een ‘Bloeizone’ is een gebied met meer groen, meer betrokkenheid bij elkaar, waar je lekker kunt bewegen en ontspannen. Waar je makkelijk ergens kunt komen, op je fiets of gebracht door een goede buur. Gezond kunt eten en financieel goed kunt rondkomen. Het doel is om in meerdere regio’s in Fryslân zo’n ‘Bloeizone’ te laten ontkiemen en groeien.

Friezen waarderen de leefbaarheid van hun omgeving hoog. Toch kunnen er nog dingen verbeteren. Gedeputeerde Hoogland: “Minsken yn in ‘Bloeisône’ binne lokkiger en wurde op in sûne manier folle âlder. Net as resultaat fan in bewuste strategy, mar earder as in ‘skitterjend (ûn)gelok’. Dêr kinne wy fan leare. Wy fine it wichtich om partijen byinoar te bringen en te stypjen om sa de leefberens foar alle Friezen te fergrutsjen.”

Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) heeft de opdracht gekregen om met het geld ontwikkelingen in gang te zetten, waardoor er steeds meer ‘Bloeizones’ in Fryslân ontstaan. Deze ‘Bloeizones’ moeten passen bij de eigen identiteit van onze provincie. De ontwikkelingen gebeuren in nauwe samenwerking met de werkgroep ‘Bloeizone Fryslân’ en allerlei andere partijen. Zoals inwonersinitiatieven, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid.  

Bouwe de Boer van de werkgroep ‘Bloeizone Fryslân’ is blij met de financiële bijdragen van de Provinsje. “Fryslân is al goed op wei mei Bloeizone, mar no krijt it ek in status. Dat jouwt romte om de goeie saken yn it sintsje to setten. It helpt om in protte Friezen no mei te krijen, om nei te tinken en mei te dwaan.

Lokale initiatieven

Het ontwikkelplan ‘Bloeizone Fryslân’ richt zich vooral op ondersteuning van lokale initiatieven. Ondersteuning in de vorm van het organiseren van leer- en inspiratiemomenten, helpen bij het zoeken naar financiële middelen en het opzetten van een lobby. Een voorbeeld van zo’n lokaal initiatief kan zijn: Blue zone Bakkeveen. Een andere pijler richt zich op brede provinciale ontwikkelingen en de mogelijkheid beleid, projecten en initiatieven aan elkaar te koppelen.

De werkgroep ‘Bloeizone Fryslân’ begon anderhalf jaar geleden met een onderzoek naar Blue Zones en de mogelijkheid om van Fryslân zo’n gezonde regio te maken. Blue Zones zijn gebieden die op elkaar lijken, waar de bevolking op een zelfde soort manier leeft met elkaar en de natuur. De mensen die in een Blue zone wonen, leven gemiddeld veel langer dan mensen in andere gebieden.

In een manifest concludeerde de werkgroep ‘Bloeizone Fryslân: ‘We moeten zelf het heft in handen nemen en een gezonde toekomst vormgeven. Dan creëren we, stap voor stap, onze eigen, nieuwe Blue Zone. Geen kopie van de wereldwijde Blue Zones maar één die aansluit bij onze cultuur, natuur en technologische mogelijkheden.’ Het manifest is uitgewerkt in het ontwikkelplan en heet ‘Bloeizone Fryslân’.

Bron: Provinsje Fryslân

Bijeenkomst Zorgzame Dorpen

Netwerk Zorgzame Dorpen organiseert de inspiratiebijeenkomst:

Langer thuis wonen in eigen dorp!

Veel Plaatselijke Belangen worstelen met de gevolgen van vergrijzing, ontgroening en eenzaamheid. ‘We moeten daar iets mee doen, maar wat en hoe dan?’, vragen bestuurders zich af.

 

Vier Plaatselijke Belangen in Weststellingwerf pakten twee jaar geleden de handschoen op en werken nu samen in het programma “Langer thuis in eigen dorp” onder de naam ToekomstWonen.nu

 

Dit initiatief is van Plaatselijk Belang van de dorpen De Hoeve, Oldeholtpade, Nijeholtpade en Oosterstreek en wordt gecoördineerd door de overkoepelende Vereniging Kleine Dorpen (VKD) in Weststellingwerf.

 

ToekomstWonen.nu richt zich op verschillende aspecten waarmee ouderen te maken krijgen: wonen, zorg, welzijn en technologie/digitalisering.

 

Diverse sprekers informeren u graag over de verschillende thema’s waarop het programma is gestoeld:

 

  • Veilig en comfortabeler langer thuis wonen met hulp van domotica;
  • “Ruilverwoning” over herverdeling van onroerend goed, vraag en aanbod van woningen voor jong en oud matchen niet met elkaar;
  • Keukentafelgesprekken die inzicht verschaffen in specifieke wensen en behoeften
  • Cursussen digitale vaardigheden voor (toekomstige) senioren.

Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek over de mogelijkheden in uw eigen dorp.

 

Graag ontvangen wij u op:
donderdag 31 mei a.s.
om 17.00 uur
in het dorpshuis De Trijesprong, Buorren 30 te Raerd (SWF)
Uiterlijk 21.00 uur sluiten we het programma af.

 

Heeft u vragen over deze avond? Neem contact op met Eddy Lania of  Titus Sijmonsma

 

Aanmelden

 

U kunt zich aanmelden via het formulier op de website van Doarpswurk.

Steun voor leefbaarheidsproject Sonnega Aldetrijne

Het ‘Elkaar ontmoeten en voor elkaar zorgen’-project van Plaatselijk Belang Sonnega Oldetrijne krijgt steun van de provincie. Het dorp wil inwoners helpen bij het langer zelfstandig wonen en zorgen voor meer contact tussen ouderen en jongeren.

Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie draagt € 6.625 bij. De totale kosten zijn € 16.891,-. Het is één van de 25 projecten in Zuidoost-Fryslân die geld krijgen uit het IMF. De projecten zorgen samen voor een investering van ruim € 1,3 miljoen in de leefbaarheid van de streek.

 

Bewoners van Sonnega Oldetrijne hebben behoefte aan meer onderling contact. Plaatselijk Belang wil dat mensen elkaar meer gaan helpen. Bijvoorbeeld met de tuin, de computer of klusjes in huis. Er wordt in het dorp vanalles georganiseerd. Een maandelijkse middagbezigheid in het dorpshuis, sport en het creëren van een ontmoetingsplek buiten. Verder is er een schaakcompetitie tussen oudere inwoners en kinderen, een gezamenlijke maaltijd en een AED-cursus. Een groep bewoners gaat mensen hulp bieden die dat nodig hebben. Er is een samenwerking met de basisschool en het dorpscentrum.


Nieuwe aanvragen

In 2018 kunnen initiatiefrijke Friezen weer op drie momenten subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad. De eerstvolgende subsidieronde is van 15 januari tot en met 9 februari. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf

Startbijeenkomst Netwerk Zorgzame Dorpen

Anke Siegers: “Pas op met plannen maken voor andere mensen”

 

Beautiful people
You live in the same world as I do
But somehow I never noticed
You before today
I’m ashamed to say

 

Met dit lied begon organisatiepsycholoog Anke Siegers haar presentatie op de opening  van het Netwerk Zorgzame Dorpen op 1 juni jl. in Nieuwehorne. We leven in hetzelfde dorp, dezelfde straat, dezelfde mienskip.  Hebben we als inwoners een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in zorg en aandacht voor elkaar? Wat kun je als dorp zelf doen? En hoe doe je dat dan als dorp? Deze vragen stonden centraal op de bijeenkomst georganiseerd door Doarpswurk.

 

 

Volgens Anke Siegers bevinden we ons op een kantelperiode, een revolutie vergelijkbaar met die van de industriële revolutie. De initiatieven van onderop botsen met het systeem waarbij top down wordt bepaald met wat goed voor mensen is. “mensen willen niet meer dat anderen voor hun bepalen maar willen eigenaarschap van de dingen die belangrijk voor hun zijn”. Eigenaarschap is volgens haar de regie en de verantwoordelijkheid geven en mensen daadwerkelijk inspraak geven. In de maatschappij wordt volgens Siegers eigenaarschap en regie uit elkaar getrokken wat een ‘maatschappelijke burn-out’ tot gevolg heeft. Ze haalt het citaat van Mahatma Gandhi aan: “whatever you do for me, but without me, you do against me”. De oplossing is volgens haar van systeemwaarden (weer) naar menswaarden te gaan. Het is nodig om samen te besluiten wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Samen betekent met mensen die ook wakker liggen van de situatie, zoals directe familie, vrienden, maar ook dorpsgenoten en/of buren.

 

Voor wie het leuk vindt, bekijk de volledige presentatie
Voor de snelle lezer: de verkorte presentatie

 

 

De aanwezigen gingen vervolgens uiteen in vijf groepen om verder te praten over hoe dorpen de zorg voor hun inwoners kunnen oppakken en of dit kan. Iedere groep schreef 3 woorden op die kenmerkend waren voor de discussie. De presentatie van Anke Siegers had grote invloed op de gesprekken bleek uit de kernwoorden die ieder groep formuleerde. Betrokkenheid was een woord dat in meerdere groepen terugkwam. Betrokkenheid bij de situatie van een ander, maar ook zelf betrokken worden bij de oplossing van je eigen zorgvraag. Daarnaast kwam het aansluiten van het aanbod bij de vraag aan de orde. Daarbij gaat het om het bij elkaar brengen van personen die hulp nodig hebben en personen die willen helpen, maar ook door een activiteit (of zorg) te laten aansluiten bij de werkelijke behoefte die er bij de doelgroep is. “Niet Invullen Voor Anderen (NIVEA)” werd hierbij bijvoorbeeld genoemd. Daarnaast kwam de systeemwereld versus menswereld naar voren. Overheden en instanties denken vaak in systemen en ‘uit welk potje het betaalt moet worden’ en niet naar wat nodig is per situatie. Er is lef voor nodig om daar uit te breken.  Andere groepen dachten meer aan concrete oplossingen zoals aandacht besteden aan geldzaken, verborgen armoede of er werden ‘best practices’ benoemd zoals de scootmobiel club.

Op de website van Netwerk Zorgzame Dorpen  kunnen de mooie initiatieven die er spelen in de verschillende dorpen aangemeld worden. Op die manier kunnen andere dorpen ervan leren en ontstaat er een netwerk van actieve dorpen.

 

Een ieder wordt van harte uitgenodigd om dit te doen en verder te verspreiden!

 

In het najaar wordt er een vervolgbijeenkomst georganiseerd om meer concrete voorbeelden naar voren te laten komen. Dit was tevens een vraag die uit het publiek naar voren kwam: “Geef ons de instrumenten om zorg voor elkaar te realiseren binnen het dorp”.

 

De Leeuwarder Courant heeft enkele dagen later een artikel gepubliceerd over de bijeenkomst.

 

Wil je meer weten, neem dan contact op met Richt Sterk