Category Archives: Nieuws

Mei elkoar, foar elkoar yn tiden fan Corona

Het dagelijks leven van ons allemaal is de afgelopen dagen op z’n kop gezet. Kinderen gaan niet meer naar school, cafés en restaurants zijn gesloten, iedereen blijft zoveel mogelijk thuiswerken en we vermijden sociale contacten. Ook dorpshuizen hebben hun deuren moeten sluiten, lees ook het bericht op onze landelijke vraagbaak Dorpshuizen.nl. Alles is even anders.

 

Minister-president Mark Rutte zei het al: ‘We moeten met zijn allen de schouders eronder zetten om hieruit te komen’. Of op z’n Fries ‘we moatte mei-inoar troch de tiid’. En dan zie je hoe belangrijk de kracht van onze Friese mienskip is. Kinderen brengen briefjes rond in het dorp om hun buren te helpen met een boodschap, er worden Facebook-pagina’s opgezet. Dat is de kracht van de Friese mienskip!
Doarpswurk wil ook haar steentje bijdragen. We bieden een platform aan waarop we ideeën, initiatieven en tips verzamelen en delen. Zodat dorpen elkaar kunnen inspireren. Deel jouw idee, tip of initiatief met ons, tag ons op de social media en gebruik vooral de hashtag

 

#meielkoarfoarelkoar


Laat de kracht van de Friese mienskip zien!

Daarnaast houden we jullie via onze website en Facebookpagina (en soms in aparte mailings) op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, die van belang zijn voor bijvoorbeeld jullie dorpshuis.
Mocht je vragen hebben, schroom niet om contact op te nemen met
Doarpswurk: ma t/m don van 9.00-16.00 uur 0566-625010 of met één van onze adviseurs (klik op foto voor gegevens).

 

Team Doarpswurk

 

Afbeelding van Gordon Johnson via Pixabay

Verslag Workshop ‘Anders kijken naar eenzaamheid’ in de Leeuwarder Courant

In de Leeuwarder Courant van 18 juni stond een artikel over onze Workshop ‘Anders kijken naar eenzaamheid’.

 

Dorpen zouden meer gebruik moeten maken van de grijze kracht. Ouderen inzetten pakt niet alleen eenzaamheid aan, maar lost ook het vrijwilligerstekort op.
Dit was kort gezegd de boodschap van docenten Ieta Berghuis en Richtje Boomsma van hogeschool NHL Stenden dinsdagmiddag in het Drachtster gezondheidscentrum Sûnenz tijdens een workshop ‘Anders kijken naar eenzaamheid’. Een workshop bestemd voor vrijwilligers van dorpsbelangen, dorpshuizen en multifunctionele accommodaties en zorgprofessionals die actief zijn in kleine dorpen.

 

Lees meer

 

Afbeelding van Andrys Stienstra via Pixabay

Rijk en banken vereenvoudigen financiering van kleinschalige woonvormen voor ouderen

 

Het moet eenvoudiger worden voor particulieren en sociale ondernemers om kleinschalige woonvormen voor ouderen te financieren. Het Kabinet stelt hiervoor een stimuleringsregeling open. Als onderdeel van de regeling ondertekende minister De Jonge (VWS) vandaag met een aantal banken een overeenkomst waarbij het Rijk garant gaat staan voor delen van de financiering van dergelijke initiatieven.

 

De zogenaamde borgstellingsovereenkomst hiervoor werd door de betrokken partijen gesloten tijdens een bezoek aan de Knarrenhof in Zwolle. De Knarrenhof is een voorbeeld van een kleinschalig project van levensloopbestendige woningen. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat meer en beter mogelijk te maken is er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Het kabinet wil de ontwikkeling van dergelijke nieuwe woonvormen stimuleren. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewonersinitiatieven en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond, onder meer omdat de financiering lastig rond is te krijgen.

 

Het kabinet heeft daarom een stimuleringsregeling opengesteld die bestaat uit een subsidie voor de initiatieffase van projecten, waarin de haalbaarheid van het project getoetst kan worden. Daarnaast is een borgstelling door de overheid voor leningen van banken voor onder meer de planontwikkeling en de investeringskosten onderdeel van de regeling. Met de regeling wordt voor 2019 mogelijk dat tot 10 miljoen aan leningen wordt geborgd voor jaarlijks minimaal 50 projecten in de plantontwikkelfase en tot 46,8 miljoen aan borgstellingen voor de bouw- en nafinancieringsfase. Vanaf 2021 kan het maximale bedrag aan uitstaande borgstellingen oplopen tot maximaal 164,4 miljoen euro. Het borgstellingsdeel van regeling wordt per 4 april opengesteld voor geïnteresseerden, het subsidiedeel per 15 april. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.rvo.nl/swz.

 

Voor de uitvoering van de regeling en om voor borgstelling in aanmerking te komen moet een bank een overeenkomst tekenen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Namens de RVO heeft minister De Jonge tijdens de bijeenkomst in Zwolle overeenkomsten getekend met ABN AMRO, Rabobank, ING en de Triodos bank.

 

Minister De Jonge is ervan overtuigd dat de afspraken die met de banken gemaakt zijn van groot belang zijn voor de ontwikkeling van woonvormen zoals de Knarrenhof, maar benadrukte in Zwolle dat de financiering niet het enige is dat de ontwikkeling in de weg staat. Naast geld is er ook fysiek de ruimte nodig waar deze initiatieven ontwikkeld kunnen worden.

 

De minister roept daarom gemeenten op om grond hiervoor beschikbaar te stellen:

 

“Dat is hard nodig, want de vraag naar deze woonvormen zal als gevolg van de vergrijzing alleen maar toenemen.  Gemeenten en provincies moeten anticiperen op die toekomst. Niet alleen vanwege hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om in deze groeiende behoefte te voorzien, maar ook omdat het een wezenlijke bijdrage levert aan de toekomst van de zorg in Nederland, waarin de vraag naar zorg toeneemt en de arbeidsmarkt krimpt.”

Langer Thuis

 

Het aantal ouderen neemt toe in Nederland van zo’n 1,3 miljoen 75-plussers in 2019 tot 2,1 miljoen in 2030. Ouderen worden ook ouder, blijven langer vitaal en wonen als gevolg daarvan langer zelfstandig thuis. In het programma Langer Thuis wordt ingezet op het verbeteren van drie belangrijke randvoorwaarden voor een goede kwaliteit van leven voor de groeiende groep thuiswonende ouderen. Het programma Langer Thuis is samen met de programma’s Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg waarin ruim 200 partijen zich committeren aan het verbeteren van de zorg voor onze ouderen door de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid, de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en thuis wonen beter mogelijk te maken.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Afbeelding van Photo Mix via Pixabay

Minister de Jonge: volwaardige positie bewonersinitiatieven

Op 17 december heeft minister Hugo de Jonge een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij bewonersinitiatieven erkent als volwaardige partners in het zorgaanbod en belooft hun positie door een aantal concrete maatregelen te versterken.

 

Eind 2015 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS gevraagd werd om knelpunten die bewonersinitiatieven ervaren in kaart te brengen en met een actieagenda te komen om deze op te lossen. Dit heeft geleid tot het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen, dat in mei van dit jaar door Nederland Zorgt Voor Elkaar op verzoek van het ministerie van VWS is opgesteld. Dit programma bestaat uit drie actielijnen:
• De eerste is een oproep aan de samenleving om weer echt te gaan samen-leven en samen-zorgen. Het opnieuw vinden van gemeenschapskracht. En een lokale, kleinschalige organisatie van de ouderenzorg.
• De tweede actielijn is een oproep aan de systeemwereld: ga intensief op lokaal niveau samenwerken met bewonersinitiatieven, vereenvoudig procedures en maak structurele financiering mogelijk.
• De derde en laatste actie richt zich op de bewonersinitiatieven zelf: organiseer je, leer van elkaar, zorg voor continuïteit en vind bij onze beweging passende vormen van governance.
De minister gaat NLZVE financieel steunen om een goede kennisinfrastructuur voor bewoners-initiatieven te creëren, de helpdeskfunctie uit te breiden en een nationale dialoog te voeren. Daarnaast komt in bestaande programma’s en proeftuinen meer aandacht voor de positie van bewonersinitiatieven. Hierbij is ook aandacht voor het vaststellen van de maatschappelijke meerwaarde ervan. Tenslotte wordt door het ministerie van BZK gewerkt aan verbreding van het Right to Challenge.

 

Hoewel NLZVE teleurgesteld is dat meerdere concrete actiepunten uit het Actieprogramma niet worden aangepakt, is het netwerk blij met de erkenning van de grote waarde van bewoners-initiatieven in de zorg en ondersteuning.

 

Overal in het land nemen bewonersinitiatieven zelf verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk, door ondersteuning, welzijn, zorg en wonen te organiseren. Het lokale netwerk, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van betrokken bewoners leidt tot nieuwe oplossingen voor het groeiende probleem van de zorg voor ouderen en andere kwetsbare inwoners. Inmiddels zijn er meer dan 500 initiatieven bekend (zorgcoöperaties, stadsdorpen of noaberzorgpunten, hoe ze zich ook noemen) en jaarlijks komen er zo’n 100 initiatieven bij. Zij vormen een landelijk netwerk onder de naam Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE).

 


 

Bron: Persbericht NLZVE

Afbeelding: Pixabay

Langer thuis wonen in eigen dorp

Donderdagavond 31 mei jl. vond een bijeenkomst plaats van Netwerk Zorgzame Dorpen in dorpshuis de Trijesprong te Raerd. Zo’n 30 bezoekers van dorpsbelangen, provincie Fryslân en andere organisaties waren gekomen voor het thema ‘Langer thuis wonen in eigen dorp’.

 

Trijntje Köhler (ToekomstWonen.nu) uit Nijeholtpade nam de bezoekers mee in het waarom en hoe van aandacht voor langer thuis wonen. Vooral aandacht voor bewustwording van het vraagstuk en dorpsbelangen activeren stond hierin centraal.

Presentatie Trijntje Köhler 310518 Langer thuis in eigen dorp

 

Willeke Philips (Blij(f) wonen) vertelde hoe persoonlijke gesprekken helpen om tot de juiste keuzes voor de toekomst te komen. Het goed afwegen van de voors en tegens is nodig om een goed afgewogen keuze te maken. Wat is de vraag achter de vraag. Zowel als individu als echtpaar.

 

Mieke Koot (Mijn huis op maat) nam de bezoekers mee in Veiligheid in en rondom het huis. Aan de hand van een huisje, ingericht met allerlei slimme snufjes (domotica), werd duidelijk hoe bewoners veilig langer thuis kunnen wonen.

Presentatie Mieke Koot 310518 Mijn huis op Maat

 

Laurens Boodt (architect) liet de deelnemers zien hoe Ruilverwoning helpt om de discussie in het dorp over de mismatch in vraag en aanbod van onroerend goed bespreekbaar te maken. Ouderen willen kleiner wonen, gezinnen willen doorstromen naar een ruimere woning en jongeren zoeken een starterswoning.
Presentatie Laurens Boodt 310518 Ruilverwoning presentatie LB

 

Aan het eind van het programma kon ieder onder het genot van een drankje napraten over de inspirerende presentaties. Eddy Lania en Titus Sijmonsma kondigden aan dat na de zomervakantie nog 2 inspiratie sessies zullen worden georganiseerd.

Inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen: wat heeft u gemist?

Doel van de bijeenkomst is om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en elkaar vooral ook te inspireren! Via Netwerk Zorgzame Dorpen worden Zorginitiatieven bekend gemaakt en kan er verbinding worden gelegd. Op deze wijze faciliteert Doarpswurk Netwerk Zorgzame Dorpen de dorpen en hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Na een gezellig uurtje met soep en een broodje starten de presentaties.

 

Presentatie Cees Hesse Naobuur Vledder
Vledder is een dorp in Drenthe van 1900 inwoners. De ambitie is om een zelfstandig dorp te worden. De hoofdvraag van het project was: hoe kunnen we de sociale zorgstructuur verbeteren?

 

Presentatie Tirza van Axel Wallenburg
Tirza is een zorgcoöperatie in de Trynwâlden (6.640 inwoners) die wil zorgen voor zorg.
De reden om een zorgcoöperatie op te zetten zijn in grote lijnen hetzelfde als die van Naobuur Vledder, onder andere dat mensen langer thuis moeten en willen blijven wonen.
De vragen en zorgen van de inwoners hebben centraal gestaan bij de vorming van een zorgcoöperatie.

 

Presentatie Rika de Jong – Zorgcoach Tirza
Trynwâlden is bekend geworden met de Omtinkers. Deze zijn echter allemaal wegbezuinigd.
De zorgcoach is in principe aanvullend op het werk van het dorpenteam. Een belangrijk deel is mensen wegwijs maken in zorgland. Je kunt kijken met de inwoners waar ze het beste gebruik van kunnen maken.

 

Lees het hele verslag op de website van Doarpswurk.
De presentaties kunt u ook downloaden via de bovenstaande link.

Inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen

Wanneer: Donderdag 22 maart

Tijd: 17:00-21:00

Locatie: MFC It Kattehûs, Rijksweg 180, 9011 VJ Jirnsum

 

Dorpsbewoners, die een zorginitiatief starten, willen graag dat ouderen en kwetsbare bewoners zo lang mogelijk in hun eigen dorp en vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Vaak zonder dorpse voorzieningen, maar wel met een sociaal netwerk. Het gevoel, dat “wij dorpsbewoners” het zelf beter kunnen, groeit. Veel dorpen nemen daarom het heft in eigen hand. Ze regelen de zorg, het zorgen voor elkaar, zo veel mogelijk samen. Persoonlijk en dichtbij.

 

Twee dorpen aan het woord


Denken jij en je dorpsgenoten ook na over duurzame zorginitiatieven en ben je benieuwd waar je rekening mee moet houden? Kom dan naar onze inspiratiebijeenkomst van de werkgroep Zorg & Dorp. Twee dorpen vertellen enthousiast op welke manier zij zorg in hun omgeving vormgeven:

 

Naobuur Vledder neemt je mee in de ontwikkelingen in Vledder rond Zorg en Welzijn. Maar vooral ook over het voorafgaande traject, nl. zorgen voor elkaar voordat men in de Zorg belandt, dus het langste traject!

 

Zorgcoöperatie Tirza vertelt u graag over Tirza: coöperatie voor zorg en welzijn in de Trynwâlden: de Zorgcoach, Zorg aan huis en Kleinschalige woonvoorzieningen.

 

Programma


17.00                Inloop
17.30-18.00     Soep met een broodje
18.00                Presentaties en mogelijkheid om vragen te stellen
19.00                In kleine groepjes verder praten over:

  • Is dit toepasbaar in jouw dorp?
  • Wat en wie heb je hiervoor nodig?
  • Welke obstakels en uitdagingen zie je?

20.00               Terugkoppeling van de groepjes en plenaire afsluiting
20.30               Napraten met een hapje en een drankje

 

De aanmelding is gesloten, we zitten vol!

 

Voor meer informatie over deze inspiratiebijeenkomst kun je contact opnemen
met Titus Sijmonsma (06-46487488) en Eddy Lania (06-11649229)

 

Burgerinitiatieven en de toekomst van de zorg – interview ROS Friesland

In de zorg ontstaan door de decentralisaties, de technologische mogelijkheden, de noodzaak tot kostenbeheersing, en de wensen van patiënten steeds meer initiatieven om de zorg dichtbij huis te organiseren. Voorbeelden zijn kleinschalige woonvormen, gebruik van domotica en eHealth, substitutie van zorg uit het ziekenhuis naar de eerstelijnszorg en ook participatie van de burger in zijn eigen omgeving. Burgerinitiatieven spelen hierin een belangrijke rol. Dit was de aanleiding van Anneke Venema (directeur ROS Friesland) om met Doarpswurk in gesprek te gaan en hen te betrekken bij de recent gehouden Raad van Inspiratie.

Continue reading Burgerinitiatieven en de toekomst van de zorg – interview ROS Friesland

Zorgen voor elkaar! Hoe doe je dat in een dorp

Op 1 juni organiseert Doarpswurk een bijeenkomst over zorg in dorpen vanuit het  nieuwe project ‘Netwerk Zorgzame Dorpen’.  Dat ‘zorg’ in deze tijd veel aandacht verdient, daar is iedereen het wel over eens. In verschillende dorpen wordt nagedacht over de rol die dorpen daarbij zelf kunnen spelen.  Wat kan je als dorp zelf doen en wat niet? Het gaat niet om het verstrekken van pillen, maar veel meer om de zorg en aandacht voor elkaar. Maar hoe doe je dat dan als dorp? Deze vraag staat deze eerste bijeenkomst centraal.

Continue reading Zorgen voor elkaar! Hoe doe je dat in een dorp